Nasze programy Magda Rybak 2022-05-17
NASZE PROGRAMY
Poznaj działania, które realizujemy!
ikony-05
"Serce nie z kamienia"

Projekt realizowany raz w roku na rzecz cieszącej się zaufaniem organizacji, która wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. To sztandarowa i największa inicjatywa Fundacji mająca na celu podwyższenie standardów udzielanej przez placówkę pomocy lub wsparcie rozwiązania niezwykle ważnego problemu społecznego. Opierać się będzie na wsparciu finansowym i merytorycznym. Inicjatywie będzie towarzyszył wymiar promocyjny i informacyjny.

ikony-06-1
„Szychta”

Program grantowy skierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Pomysł do dofinansowania może zgłosić każdy kto chce dokonać pozytywnej zmiany w społeczności lokalnej. Ważne, aby zrobił to przy pomocy instytucji lub organizacji, niekomercyjnej i mającej zdolność prawną. Dofinansowanie można będzie uzyskać w ramach następujących obszarów: rozwój społeczności lokalnych, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, promocja regionu, bezpieczeństwo/pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wsparcie otrzyma 5 wniosków z każdego z 4 obszarów. Celem programu jest zachęcenie do przejęcia inicjatywy i wsparcie oddolnych działań społecznych. Granty stanowią również odpowiedź na bieżące problemy otoczenia i społeczności lokalnej, a także promują społeczeństwo obywatelskie.

ikony-07
„Gwarków siła”

Program wolontariatu pracowniczego, którego celem jest wsparcie ważnych inicjatyw społecznych w naszym regionie, a także danie pracownikom możliwości wpływu na najbliższe otoczenie. Pracownicy będą mogli również sami tworzyć programy pomocy i akcje co pozwoli im zwiększyć swoje kompetencje i zdobyć nowe umiejętności.

ikony-08
InterAktywni

Program skierowany do pracowników, którzy poza pracą zawodową wyróżniają się społecznym zaangażowaniem, niezwykłą pasją czy aktywnością. W każdym miesiącu wyróżniony zostanie jeden pracownik, który będzie mógł wesprzeć  wybrany cel charytatywny. Intencją tego programu jest docenienie różnorodności, pobudzenie innowacyjności i aktywności poprzez pokazanie pozytywnych przykładów.

ikony-09
„Spąg”

Program szkoleń fundraisingowych skierowanych do organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego, w szczególności z najbliższego otoczenia przedsiębiorstwa. Celem programu jest przekazanie wiedzy i umiejętności na temat „zawodowego żebractwa”, czyli zbierania pieniędzy od darczyńców indywidualnych i biznesowych na rzecz działań określonych fundacji i stowarzyszeń. Przyczyni się to do upowszechnienia wiedzy o fundraisingu, pokazania jak ważny jest ten obszar, od którego zależy niezależność organizacji, a także uzyskania większych dochodów na działania pomocowe. Wyposażając w niezbędne kompetencję wzmacniamy i pomagamy efektywnie realizować misje sąsiadujących z nami ngo i grup nieformalnych. Ponadto szkolenia będą platformą do wymiany doświadczeń, dialogu oraz rozpoznawania wzajemnych potrzeb. Szkolenia wpisują się w zasadę udzielania mądrej pomocy, dawania wędki a nie ryby. Fundacja nigdy nie będzie mogła pomóc wszystkim, ale pokaże jak skutecznie pozyskiwać środki, które są podstawą działania organizacji charytatywnych.

ikony-10
„Mała Kopalnia”

Program jest skierowany do podopiecznych świetlic środowiskowych, domów dziecka, a także grup nieformalnych. W ramach programu zostaną zorganizowane zajęcia sportowe oraz turniej piłkarski dla podopiecznych wyżej wymienionych placówek. Celem turnieju jest aktywizacja dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zajęcia sportowe. Realizacja programu z jednej strony pozwoli na „wyciąganie dzieci z bram”, a z drugiej ułatwi skuteczne procesy aktywizacyjne i wychowawcze placówkom, które zdecydują się na wzięcie w nim udziału, do czego przyczyni się element rywalizacji sportowej z grupami rówieśniczymi. Projekt pozwoli dzieciom nauczyć się współpracy w grupie, jednocześnie pokazując właściwe kierunki własnego rozwoju i pomoże w wyrwaniu ich z dysfunkcyjnego środowiska lokalnego. Co istotne zachęci do brania udziału w zorganizowanych formach aktywności pozaszkolnej i umożliwi uczestniczącym dzieciom atrakcyjne spędzenie czasu wolnego. Dla drużyn biorących udział w turnieju przewidziano atrakcyjne nagrody.

ikony-11
„Duża Kopalnia”

Charytatywny turniej piłki nożnej dla pracowników przedsiębiorstwa. Każda kopalnia, a także biuro będą mogły wystawić jedną drużynę (łącznie 4 zespoły), która będzie konkurować o  „uścisk dłoni Prezesa”. Inicjatywie przyświeca oczywiście dobroczynny cel jakim jest wsparcie wybranej przez każdą drużynę organizacji/celu. Każdy zespół będzie dysponować kwotą 10 tys. zł. Kapitanowie drużyn osobiście wręczą czeki przedstawicielom wybranych organizacji, a członkowie drużyn otrzymają pamiątkowe medale. Turniej może okazać się ciekawą inicjatywą łączącą społeczności lokalne z firmą. Inicjatywa przyczyni się do aktywizacji sportowej i społecznej, a także zwiększenia zaangażowania pracowników.

ikony-12
„Wykop to!”

Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży, do 18 roku życia. Celem projektu jest „wyłowienie” młodych talentów i wsparcie ich w rozwoju. Uczestnicy będą mieli za zadanie wypełnienie kwestionariusza i przygotowanie max. 15 minutowego filmiku prezentującego ich pasję. Konkurs będzie ogłoszony w obszarach: dziennikarstwo/fotografia/ muzyka/literatura/inne. Kapituła  złożona ze specjalistów czy znanych w danej dziedzinie osób, związanych
z województwem świętokrzyskim, wybierze dwóch laureatów z każdej kategorii. Nagrodą będzie ufundowanie kursu rozwijającego zaprezentowaną pasję. Celem programu jest wsparcie nietuzinkowych talentów, osób robiących ciekawe rzeczy, które nie wpisują się jednak w 100% w szkolne ramy. Fundacja chce wydobyć ich potencjał, zmotywować i pomóc rozwinąć skrzydła.

ikony-13
„Kopalnia skarbów kultury i nauki”

Konkurs skierowany do młodych twórców (do 30 roku życia) z województwa świętokrzyskiego. W ramach konkursu uhonorujemy osoby z wybitnym osiągnięciem naukowym i osiągnięciem w dziedzinie kultury. Laureatom zapewnimy wsparcie mentora, który podzieli się swoim doświadczeniem, a także możliwość zaprezentowania wyników swojej działalności przed szerszą publicznością. W tym programie pragniemy wesprzeć w rozwoju osoby uzdolnione.

ikony-14
„Kopalnia wyobraźni”

Projekt skierowany do młodych twórców (do 35 roku życia) z całej Polski, którzy w swoich działaniach zajmą się popularyzacją motywu kopalni kamienia, umieszczając w niej lub w jej obrębie akcję swojej twórczości. Nagrodą będzie „wydanie dzieła”. W każdym roku realizowany będzie inny obszar, np. gry rpg, gry planszowe, gry komputerowe, powieść, pamiętnik, książka naukowa, reportaż, itp. Celem programu jest wspieranie młodych, zdolnych twórców, a także budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa i popularyzacji kopalni kamienia. Nagrodą będzie pomoc w wydaniu i promocji dzieła/produktu.

ikony-15
„Zasoby przyszłości”

Program polegający na stworzeniu platformy do wymiany myśli nad aktualnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi Polski. Celem jest dialog i wypracowanie propozycji (wsparcie merytoryczne) mających wzmocnić potencjał kraju i regionu. Program przyjmie formę regularnych spotkań specjalistów. Jednym z działań będzie również próba usystematyzowania myśli ważnych postaci z historii Polski, odnośnie wizji Polski i jej roli na arenie międzynarodowej, a także popularyzacja tej wiedzy.

ikony-05
„Solidarni”

Program polegający na organizacji pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Program ma na celu wspieranie, dokumentowanie, utrwalanie i promowanie postaw takich jak: solidarność, jedność, empatia, miłosierdzie i odpowiedzialność wobec wyzwań związanych z kryzysem wywołanym przez wojnę na Ukrainie, a w szczególności wobec uchodźców.

 

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę, która zaangażuje pracowników?