Klauzula informacyjna msurgiel 2022-05-19
FUNDACJA KAGANEK
Klauzula Informacyjna
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Kielcach
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o. w Kielcach Na Ługach 7, 25-803 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000565585, zwana dalej: „Administratorem„.
  2. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, dla celów marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych, lub do celów rekrutacji (art. 6 ust. 1 a RODO).
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przesyłanie informacji marketingowych lub przeprowadzenie procesu rekrutacji nie będzie możliwe.
  5. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania Pana/Pani zgody na ich przetwarzanie w przypadku celów marketingowych, a w przypadku procesu rekrutacji – nie dłużej niż 6 miesięcy po zakończeniu tego procesu, chyba że wcześniej nastąpi cofnięcie Pana/Pani zgody.
  6. Zgodę na przetwarzanie danych może Pan/Pani wycofać w każdej chwili bez podawania przyczyn.
  7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty realizujące na naszą rzecz usługi prawne, ochrony, informatyczne, kurierskie lub pocztowe.
  8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego, Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  9. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, otrzymania kopii, sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także wnieść sprzeciw co do ich przetwarzania, albo zażądać ich przeniesienia do innego administratora.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.